Newsletter nr. 3/10.2023

În MO 977/27.10.2023 a fost publicată Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.
Mai jos regăsiți principalele modificări fiscale.

Modificări fiscale aplicabile de la 1 noiembrie 2023

1. Persoanele fizice care realizează venituri din salarii în baza unui contract individual de muncă/ raport de serviciu/act de delegare sau detașare/statut special prevăzut de lege, ca urmare a desfășurării activității de creare de programe pentru calculator, sunt scutite de la impozitul pe venit la locul unde se află funcția de bază, pentru veniturile brute lunare de până la 10.000 lei inclusiv, până la 31 decembrie 2028 inclusiv. Partea din venitul brut lunar ce depășește 10.000 lei nu beneficiază de facilități fiscale

2. Persoanele fizice care realizează venituri din salarii în baza unui contract individual de muncă pentru activitățile din domeniul construcțiilor, sunt scutite de la impozitul pe venit la locul unde se află funcția de bază, pentru veniturile brute lunare de până la 10.000 lei inclusiv, până la 31 decembrie 2028 inclusiv. Partea din venitul brut lunar ce depășește 10.000 lei nu beneficiază de facilități fiscale.

3. Persoanele fizice care realizează venituri din salarii în baza unui contract individual de muncă pentru activitățile din domeniul/sectorul agricol și în industria alimentară, sunt scutite de la impozitul pe venit la locul unde se află funcția de bază, pentru veniturile brute lunare de până la 10.000 lei inclusiv, până la 31 decembrie 2028 inclusiv. Partea din venitul brut lunar ce depășește 10.000 lei nu beneficiază de facilități fiscale.

4. Pentru salariații care desfășoară activități în sectorul construcțiilor, cota CAS se reduce cu punctele procentuale corespunzătoare cotei de contribuție la fondul de pensii administrat privat (pentru 2023 CAS – 21,25% și pentru 2024 CAS – 20,25%). Persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor din acest domeniu pot opta pentru plata contribuției datorată la fondul de pensii administrat privat.

5. Pentru salariații care desfășoară activități în sectorul agricol și în industria alimentară, cota CAS se reduce cu punctele procentuale corespunzătoare cotei de contribuție la fondul de pensii administrat privat (pentru 2023 CAS – 21,25% și pentru 2024 CAS – 20,25%). Persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor din acest domeniu pot opta pentru plata contribuției datorată la fondul de pensii administrat privat.

6. Pentru salariații care desfășoară activități de creare de programe pentru calculator, cota CAS se reduce cu punctele procentuale corespunzătoare cotei de contribuție la fondul de pensii administrat privat (pentru 2023 CAS – 21,25% și pentru 2024 CAS – 20,25%). Persoanele fizice pot opta pentru plata contribuției datorată la fondul de pensii administrat privat.

PKF Econometrica is a member of PKF Global, the network of member firms
of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).

PKF Econometrica SRL Bulevardul 3 August 1919 Timisoara 300092
+40 741 228 003 carmen.mataragiu@pkf.ro

7. Angajatorii care desfășoară activități în sectorul construcții sau agricol/industria alimentară nu vor mai fi scutiți de la plata CAS pentru activitatea desfășurată în condiții deosebite, speciale sau în alte condiții de muncă (4% pentru condiții deosebite de muncă sau 8% pentru condiții speciale de muncă și alte condiții de muncă).

8. Salariații care desfășoară activități în sectorul construcții nu vor mai fi exceptați de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS).

9. Salariații care desfășoară activități în sectorul agricol și din industria alimentară nu vor mai fi exceptați de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS).

10. Salariații care desfășoară activități în sectorul construcții sau agricol/industria alimentară nu vor mai fi scutiți de plata CAM.

Modificări fiscale aplicabile de la 1 ianuarie 2024

11. Companiile care înregistrează în anul precedent o cifră de afaceri de peste 50.000.000 euro, și care în anul de calcul determină un impozit pe profit mai mic decât impozitul minim pe cifra de afaceri, sunt obligați la plata impozitului pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri. Impozitul minim pe cifra de afaceri se determină astfel:

IMCA = 1% x (VT – Vs – I – A), unde indicatorii au următoarea semnificație:
IMCA – impozit minim pe cifra de afaceri, determinat cumulat de la începutul anului fiscal/anului fiscal modificat până la sfârșitul trimestrului/anului de calcul;
VT – venituri totale, determinate cumulat de la începutul anului fiscal/anului fiscal modificat până la sfârșitul trimestrului/anului de calcul, după caz;
Vs – venituri care se scad din veniturile totale (veniturile neimpozabile, veniturile aferente costurilor stocurilor de produse sau servicii în curs, veniturile din producția de imobilizări corporale și necorporale, veniturile din subvenții, veniturile realizate din despăgubiri, de la societățile de asigurare/reasigurare, veniturile reprezentând accizele care au fost reflectate concomitent în conturile de cheltuieli);
I – valoarea imobilizărilor în curs de execuție ocazionate de achiziția/producția de active, înregistrate în evidența contabilă începând cu data de 1 ianuarie 2024;
A – amortizarea contabilă la nivelul costului istoric aferentă activelor achiziționate/produse începând cu data de 1 ianuarie 2024. Nu se cuprinde în acest indicator amortizarea contabilă a activelor incluse în valoarea indicatorului I.

Impozitul pe profit care se compară cu impozitul minim pe cifra de afaceri, este impozitul pe profit rezultat după deducerea sponsorizării, reducerea impozitului pe profit conform OUG 153/2020 și nu se scad sumele reprezentând creditul fiscal extern, impozitul pe profit scutit potrivit art. 22 (profitul reinvestit) și impozitul pe profit scutit potrivit Legii cooperației agricole nr. 566/2004.

În cazul în care contribuabilul datorează impozitul minim pe cifra de afaceri din acesta nu se scad sumele reprezentând impozitul pe profit scutit (profit reinvestit) și alte sume care se scad din impozitul pe profit, potrivit legilor speciale, precum și reducerea impozitului pe profit conform prevederilor OUG nr. 153/2020. Din impozitul minim pe cifra de afaceri se scade doar suma acordată ca sponsorizare, reprezentând valoarea cea mai mică dintre 0,75% din cifra de faceri și 20% din impozitul pe profit.

2

Activele luate în calcul, pentru determinarea indicatorilor I și A sunt cele stabilite prin ordin al ministrului finanțelor, iar selecția categoriilor de active eligibile se realizează pe baza unor criterii legate de natura activității desfășurate. Acest impozit pe cifra de afaceri nu se aplică de către organizațiile nonprofit, organizațiile sindicale, organizațiile patronale, unitățile de învățământ preuniversitar și instituțiile de învățământ superior, cultele religioase și asociațiile de proprietari/locatari.

12. Instituțiile de credit – persoane juridice române și sucursalele din România ale instituțiilor de credit – persoane juridice străine datorează suplimentar impozitului pe profit un impozit pe cifra de afaceri calculat prin aplicarea asupra cifrei de afaceri a următoarelor cote de impozitare:

✓ 2%, pentru perioada 1 ianuarie 2024 – 31 decembrie 2025 inclusiv;

✓ 1%, începând cu data de 1 ianuarie 2026.
Pentru determinarea rezultatului fiscal, impozitul pe cifra de afaceri reprezintă cheltuială nedeductibilă. Impozitul pe cifra de afaceri se calculează cumulat de la începutul anului fiscal. Impozitul pe cifra de afaceri datorat trimestrial se determină ca diferență între impozitul pe cifra de afaceri calculat cumulat de la începutul anului fiscal și impozitul pe cifra de afaceri datorat pentru perioada anterioară celei de calcul.

13. Persoanele juridice care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze naturale, stabilite prin ordin al ministrului finanțelor, care înregistrează în anul precedent o cifră de afaceri de peste 50.000.000 euro, datorează suplimentar impozitului pe profit un impozit specific pe cifra de afaceri. Impozitul specific pe cifra de afaceri se determină astfel:

ICAS = 0,5% x (VT – Vs – I – A)

Pentru determinarea rezultatului fiscal, impozitul specific pe cifra de afaceri reprezintă cheltuială nedeductibilă. Impozitul specific pe cifra de afaceri datorat trimestrial se determină ca diferență între impozitul specific pe cifra de afaceri calculat cumulat de la începutul anului fiscal și impozitul specific pe cifra de afaceri datorat pentru perioada anterioară celei de calcul. Acest impozit se va aplica pentru perioada 1 ianuarie 2024 – 31 decembrie 2025, iar de la 1 ianuarie 2016 vor aplica prevederile privind impozitul minim pe cifra de afaceri.

14. Cotele de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor sunt:

 • ✓  1%, pentru microîntreprinderile care realizează venituri care nu depășesc 60.000 euro

  inclusiv și care nu desfășoară activitățile prevăzute la lit. b);

 • ✓  3%, pentru microîntreprinderile care:
 • –  realizează venituri peste 60.000 euro; sau
 • –  desfășoară activități, principale sau secundare, corespunzătoare codurilor CAEN: 5821

  – Activități de editare a jocurilor de calculator, 5829 – Activități de editare a altor produse software, 6201 – Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client), 6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației, 5510 – Hoteluri și alte facilități de cazare similare, 5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată, 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere, 5590 – Alte servicii de cazare, 5610 – Restaurante, 5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente, 5629 – Alte servicii de alimentație n. c. a., 5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor, 6910 – Activități juridice – numai pentru societățile cu personalitate juridică care nu sunt entități transparente fiscal, constituite de avocați potrivit legii, 8621 – Activități de asistență medicală generală, 8622 – Activități de asistență medicală specializată, 8623 – Activități de asistență stomatologică, 8690 – Alte activități referitoare la sănătatea umană.”

3

Prin urmare, de la 1 ianuarie 2024 se va aplica două cote de impozitare și anume:
✓ 1 % din venituri pentru companiile care au venituri totale sub 60.000 euro și care nu au

activități în domeniile: IT, stomatologie, medicină, Horeca;
✓ 3% din venituri pentru companiile care au venituri totale cuprinse între 60.000 –

500.000 euro sau au sub 60.000 euro dar activează într-un domeniu prezentat mai sus.

În cazul în care, în cursul anului fiscal, veniturile realizate de o microîntreprindere, depășesc nivelul de 60.000 euro, sau microîntreprinderea începe să desfășoare activități IT Stomatologie, Medicină, Horeca, începând cu trimestrul în care se înregistrează astfel de situații, este aplicabilă cota de impozitare de 3%. În situația în care, în cursul anului fiscal, o microîntreprindere nu mai desfășoară activitățile specificate mai sus și veniturile nu depășesc nivelul de 60.000 euro, începând cu trimestrul în care se înregistrează astfel de situații, este aplicabilă cota de impozitare de 1%.

În situația în care persoanele juridice române care desfășoară activități corespunzătoare codurilor CAEN de mai sus obțin venituri și din alte activități, cota de impozitare de 3% se aplică și pentru veniturile din aceste alte activități.

15. Microîntreprinderile care devin plătitoare de impozit pe profit ca urmare a neîndeplinirii condițiilor prevăzute de Codul Fiscal sau ca urmare a exercitării opțiunii, comunică organelor fiscale competente ieșirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, până la data de 31 martie inclusiv a anului fiscal următor.

16. Pentru veniturile din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut din care se deduce contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată și reținută la sursă.

17. În cazul în care angajații beneficiază de vouchere de vacanță, în conformitate cu legislația în vigoare, atunci nu mai pot beneficia de avantaje neimpozabile (în limita anuală a unui câștig salarial mediu brut, dar nu mai mult de 33% din salariul de bază lunar), reprezentând contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajații proprii și membrii de familie ai acestora. Aceleași prevedere se aplică și în ceea ce privește CAS, CASS și CAM.

18. Pentru veniturile din activități independente și drepturi de proprietate intelectuală pentru care venitul net anual se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, venitul net anual impozabil se determină prin însumarea tuturor veniturilor nete anuale din care se deduce contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate.

19. Pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, pentru care venitul net anual se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, venitul net anual impozabil se determină prin însumarea tuturor veniturilor nete anuale, recalculate, din care se deduce contribuția de asigurări sociale datorată.

20. Contribuția de asigurări sociale deductibilă pentru activități independente și drepturi de proprietate intelectuală se stabilește proporțional cu ponderea venitului net anual determinat în sistem real în total baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale. Contribuția de asigurări sociale de sănătate deductibilă pentru veniturile din activități independente se stabilește proporțional cu ponderea venitului net anual determinat în sistem real în total baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate.

4

21. Valoarea tichetelor de masă și a voucherelor de vacanță, acordate de angajatori, potrivit legii se va include în baza de calcul a CASS.

22. Persoanele fizice care realizează veniturile din activități independente (inclusiv contracte de activitate sportivă), din una sau mai multe surse datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate, la o bază anuală de calcul egală cu venitul net anual realizat/brut sau norma anuală de venit, respectiv norma anuală de venit ajustată, care nu poate fi mai mare decât cea corespunzătoare unei baze anuale de calcul egală cu nivelul de 60 salarii minime brute pe țară în vigoare la termenul de depunere a declarației unice. La determinarea bazei anuale de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) nu se iau în considerare pierderile fiscale anuale.

PFA-urile care obțin venituri nete sub 6 salarii minime brute nu datorează CASS dacă obțin venituri anuale din salarii sau venituri din alte surse mai mari de 6 salarii minime brute. În cazul în care realizează venituri cumulate din activități independente sub nivelul de 6 salarii minime și nu realizează venituri din salarii (6 salarii minime) sau nu datorează pentru veniturile din alte surse (6 salarii minime), atunci persoanele fizice datorează o diferență de CASS până la nivelul celei corespunzătoare bazei de calcul egală cu 6 salarii minime.

23. Baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, asociere cu o persoană juridică, cedarea folosinței bunurilor, activități agricole/ piscicultură/ silvicultură, investiții sau alte surse o reprezintă:

✓ nivelul a 6 salarii minime, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 6 salarii minime și 12 salarii minime;

✓ nivelul de 12 salarii minime, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 salarii minime inclusiv și 24 de salarii minime;

✓ nivelul de 24 salarii minime, în cazul veniturilor realizate cel puțin egale cu 24 de salarii minime.

CASS se va datora pe de o parte pentru activitățile independente (ex. PFA- uri, contracte de activitate sportivă) în limita plafonul de 60 de salarii minime prin aplicarea cotei de 10% la venitul net/norma de venit și pe de altă parte pentru celelalte venituri (dividende, drepturi de autor, chirii, dobânzi, alte surse etc.) prin raportarea la plafoanele de 6, 12 și 24 de salarii minime.

24. Locuințe care în momentul livrării pot fi locuite ca atare reprezintă locuințele care la data livrării îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • –  acces liber individual la spațiul locuibil, fără tulburarea posesiei și a folosinței exclusive a spațiului deținut de către o altă persoană sau familie;
 • –  acces la energia electrică și apă potabilă, evacuarea controlată a apelor uzate și a reziduurilor menajere;
 • –  sunt formate cel puțin dintr-un spațiu pentru odihnă, un spațiu pentru pregătirea hranei și un grup sanitar;
 • –  finisajele exterioare includ cel puțin: acoperiș dacă, în funcție de tipul construcției, este prevăzut acest element constructiv, geamuri, ușă de/la intrare;
 • –  finisajele interioare includ cel puțin: pereți finisați cu vopsea, tapet, faianță sau alte elemente utilizate pentru finisare, podele finisate cu gresie, parchet sau alte elemente utilizate pentru finisare, uși interioare, în funcție de proiect;

5

 • –  instalații sanitare și obiecte sanitare, respectiv vas WC, lavoar și spălător cu cuvă, cu bateriile aferente;
 • –  instalații electrice, inclusiv tablou, doze, întrerupătoare/comutatoare și prize;

  25. Cota de TVA de 9% se va aplica la livrarea de alimente, inclusiv băuturi, destinate consumului uman și animal, animale și păsări vii din specii domestice, semințe, plante și ingrediente utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele, ale căror coduri NC se stabilesc prin normele metodologice, cu excepția:

 • –  băuturilor alcoolice;
 • –  băuturilor nealcoolice care se încadrează la codul NC 2202 (băuturi nealcoolice cu

  conținut ridicat de zahăr sau grăsimi);

 • –  alimentelor cu zahăr adăugat, al căror conținut total de zahăr este de minimum 10g/100g

  produs, altele decât cozonacul și biscuiții.

  26. Cota de TVA de 9% se va aplica și serviciilor de restaurant și de catering, cu excepția băuturilor alcoolice, precum și a băuturilor nealcoolice care se încadrează la codul NC 2202 (ape, inclusiv ape minerale si ape gazeificate, care conțin zahar sau alți îndulcitori sau aromatizate).

  27. Se va aplica cota de TVA de 9% (nu se mai aplică cota de 5%!!!!!!!!!!!!!!!) și pentru următoarele livrări de bunuri și prestări de servicii:

 • –  livrarea locuințelor ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt construite (ex. locuințe livrate persoanelor fizice cu o suprafață utilă de maximum 120 mp și a căror valoare nu depășește 600.000 lei). Cota redusă se aplică numai în cazul locuințelor care în momentul livrării pot fi locuite ca atare și se poate achiziționa doar o locuință cu cota redusă de 9%;
 • –  livrarea și instalarea de panouri fotovoltaice, panouri solare termice, pompe de căldură și alte sisteme de încălzire de înaltă eficiență destinate locuințelor, inclusiv a kiturilor de instalare, precum și a tuturor componentelor necesare achiziționate separat;
 • –  livrarea și instalarea de panouri fotovoltaice, panouri solare termice, pompe de căldură și alte sisteme de încălzire de înaltă eficiență, inclusiv a kiturilor de instalare, precum și a tuturor componentelor necesare achiziționate separat, destinate clădirilor administrației publice centrale sau locale, clădirilor entițăților aflate în coordonarea/subordonarea acestora, cu excepția societăților;
 • –  livrarea și/sau instalarea de componente pentru repararea și/sau extinderea sistemelor de panouri fotovoltaice, panouri solare termice, pompe de căldură și alte sisteme de încălzire. De asemenea, se va aplica cota de 9% și în cazul în care aceste sisteme sunt parte componentă a livrărilor de construcții sau extra opțiuni la livrarea unei construcții.
 • –  serviciile constând în permiterea accesului la bâlciuri, parcuri de distracții și parcuri recreative ale căror activități sunt încadrate la codurile CAEN 9321 și 9329, târguri, expoziții, cinematografe și evenimente culturale, altele decât cele scutite de taxă potrivit dispozițiilor art. 292 alin. (1) lit. m);
 • –  serviciile constând în permiterea accesului la evenimente sportive. 28. Nu se va mai aplică cota redusă de 5% pentru următoarele operațiuni:
 • –  dreptul de utilizare a facilităților sportive ale căror activități sunt încadrate la codurile CAEN 9311 și 9313 (se va aplica cota de 19%);
 • –  transportul de persoane cu trenurile sau vehiculele istorice cu tracțiune cu aburi pe linii înguste în scop turistic sau de agrement (se va aplica cota de 19%);

6

 • –  transportul de persoane utilizând instalațiile de transport pe cablu – telecabină, telegondolă, telescaun, teleschi – în scop turistic sau de agrement (se va aplica cota de 19%);
 • –  transportul de persoane cu vehicule cu tracțiune animală, folosite în scop turistic sau de agrement (se va aplica cota de 19%);
 • –  transportul de persoane cu ambarcațiuni folosite în scop turistic sau de agrement (se va aplica cota de 19%);
 • –  livrarea alimentelor de înaltă valoare calitativă, respectiv produse montane, eco, tradiționale, autorizate de MADR (cota de 9% sau 19% – de exemplu pentru cele conținut de zahăr adăugat).

  29. Reprezintă operațiuni scutite de TVA cu drept de deducere următoarele operațiuni:
  ✓ serviciile de construire, reabilitare, modernizare de unități spitalicești prestate către entități nonprofit înscrise în Registrul public organizat de ANAF, dacă acestea sunt destinate unităților spitalicești deținute și exploatate de entitatea nonprofit sau

  celor din rețeaua publică de stat, după caz;
  ✓livrările de echipamente medicale, aparate, dispozitive, articole, accesorii și

  echipamente de protecție, materiale și consumabile de uz sanitar, destinate în mod normal utilizării în domeniul îngrijirilor de sănătate sau pentru utilizarea de către persoanele cu handicap, bunuri esențiale pentru compensarea și depășirea handicapurilor, precum și adaptarea, repararea, închirierea și leasingul unor astfel de bunuri, efectuate către entități nonprofit înscrise în Registrul public organizat de ANAF dacă acestea sunt destinate unităților spitalicești deținute și exploatate de entitatea nonprofit sau celor din rețeaua publică de stat, după caz;

  Scutirea de TVA pentru aceste livrări/prestări se realizează prin restituirea TVA aferente achizițiilor de bunuri sau servicii efectuate de entitățile nonprofit, potrivit unei proceduri stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice.

  30. Persoanele fizice care au în proprietate clădiri rezidențiale situate în România a căror valoare impozabilă depășește 2.500.000 lei vor datora un impozit special care se calculează prin aplicarea unei cote de 0,3% asupra diferenței dintre valoarea impozabilă a clădirii comunicată de către organul fiscal local prin decizia de impunere și plafonul de 2.500.000 lei. Persoanele fizice sunt obligate să calculeze și să declare impozitul până la data de 30 aprilie a anului pentru care se datorează impozitul.

  31. Persoanele fizice sau juridice care au în proprietate autoturisme înmatriculate/ înregistrate în România a căror valoare de achiziție individuală depășește 375.000 lei vor datora un impozit care se calculează prin aplicarea unei cote de 0,3% asupra diferenței dintre valoarea de achiziție și plafonul de 375.000 lei. Impozitul se datorează pe o perioadă de 5 ani începând cu anul fiscal în care are loc predarea-primirea autoturismului. Persoanele fizice sunt obligate să calculeze și să declare impozitul până la data de 31 decembrie a anului pentru care se datorează impozitul.

  32. În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2024, se aplică o cotă redusă de TVA de 5% pentru livrarea de locuințe care au o suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depășește suma de 600.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziționate de

7

persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, dacă au încheiat în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2023 acte juridice între vii care au ca obiect plata în avans pentru achiziționarea unei astfel de locuințe. Persoana fizică poate achiziționa, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2024, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, o singură locuință cu cota redusă de TVA de 5% sau 9%.

Modificări fiscale aplicabile de la 1 iulie 2024

33. Orice venituri constatate de organele fiscale, în condițiile Codului de procedură fiscală, a căror sursă nu a fost identificată se impun cu o cotă de 70% aplicată asupra bazei impozabile ajustate. Prin decizia de impunere organele fiscale vor stabili cuantumul impozitului și al accesoriilor.

34. Pentru operațiunile realizate între persoane impozabile stabilite în România, sunt considerate facturi numai facturile care îndeplinesc condițiile prevăzute de OUG nr.

120/2021 (factura emisă prin sistemul RO e-Factura). Utilizarea facturii electronice face obiectul acceptării de către destinatar, cu excepția facturilor care îndeplinesc condițiile prevăzute de OUG nr. 120/2021.

Prevederi privind prevenirea și combaterea a activităților economice ilicite

intră în vigoare la 15 zile de la data publicării în MO

35. Efectuarea de activități economice de către persoanele care nu sunt organizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare și efectuarea de activități economice în perioada în care acestea sunt suspendate reprezintă contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 15.000 lei, dacă este săvârșită de persoane fizice, respectiv cu amendă de la 5.000 lei la 35.000 lei, dacă este săvârșită de persoane juridice. Bunurile destinate, folosite sau rezultate din această activitate, precum și sumele de bani și bunurile dobândite prin săvârșirea contravenției se confiscă.

36. Efectuarea de activități economice cu bunuri care nu sunt însoțite de documente de proveniență, indiferent de locul în care acestea se află, pe timpul transportului, al depozitării sau al comercializării reprezintă contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 15.000 lei dacă este săvârșită de persoane fizice, respectiv cu amendă de la 5.000 lei la 30.000 lei dacă este săvârșită de persoane juridice. În situația în care, într-un interval de 12 luni de la data aplicării ultimei sancțiuni pentru săvârșirea contravenției, contravenientul săvârșește o nouă contravenție, atunci se aplică o amendă de la 4.000 lei la 30.000 lei dacă este săvârșită de persoane fizice, respectiv cu amendă de la 10.000 lei la 60.000 lei dacă este săvârșită de persoane juridice, precum și sancțiunea complementară constând în suspendarea activității acestuia pentru o perioadă de până la 15 zile.

Sistemul național RO e-Sigiliu

intră în vigoare la 15 zile de la data publicării în MO

37. În vederea asigurării respectării trasabilității transporturilor rutiere de bunuri pe teritoriul României se instituie Sistemul național RO e-Sigiliu. Sistemul național RO e- Sigiliu este un sistem bazat pe utilizarea unor dispozitive electronice și a unei aplicații informatice care permite autorităților competente determinarea potențialelor puncte de deturnare a transporturilor rutiere

8

de bunuri, indiferent dacă acestea se află în tranzit sau au ca destinație finală un operator economic de pe teritoriul național. Aplicarea sigiliilor inteligente și monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri pe teritoriul național se realizează de către Agenția Națională de Administrare Fiscală și Autoritatea Vamală Română în baza unei analize de risc. În cazul aplicării de sigilii inteligente pe mijloacele de transport, conducătorul auto are obligația asigurării integrității acestora. Neîndeplinirea de către conducătorul auto a obligației constituie contravenție, dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată, potrivit legii penale, infracțiune și se sancționează cu amendă de la 20.000 la 50.000 lei.

Factura electronică RO e-Factura

intră în vigoare de la 1 ianuarie 2024

38. Operatorii economici – persoane impozabile stabilite în România, indiferent dacă sunt sau nu înregistrați în scopuri de TVA, pentru livrările de bunuri și prestările de servicii care au locul livrării/prestării în România, efectuate în relația B2B au obligația în perioada 1 ianuarie 2024 – 30 iunie 2024 să transmită facturile emise în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, prevăzut în OUG nr. 120/2021, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistrați în Registrul RO e- Factura.

Operatorii economici – persoane impozabile stabilite în România, indiferent dacă sunt sau nu înregistrați în scopuri de TVA, pentru livrările de bunuri și prestările de servicii care au locul livrării/prestării în România, efectuate în relația cu instituții publice, altele decât cele efectuate în relația B2G, au obligația în perioada 1 ianuarie 2024 – 30 iunie 2024 să transmită facturile emise în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, prevăzut în OUG nr. 120/2021, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistrați în Registrul RO e-Factura.

Operatorii economici – persoane impozabile nestabilite, dar înregistrate în scopuri de TVA în România, pentru livrările de bunuri și prestările de servicii care au locul livrării/prestării în România, efectuate în relația B2B, au obligația începând cu data de 1 ianuarie 2024 să transmită facturile emise în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, prevăzut în OUG nr. 120/2021, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistrați în Registrul RO e- Factura.

Furnizorii prevăzuți mai sus sunt obligați să transmită facturile emise către destinatari conform prevederilor art. 319 din Legea nr. 227/2015 (factura pe suport hârtie ori în format electronic), cu excepția situației în care atât furnizorul/prestatorul, cât și destinatarul sunt înregistrați în Registrul RO e-Factura.

Prin urmare, în perioada 1 ianuarie 2024 – 30 iunie 2024 persoanele impozabile stabilite în România vor emite factura atât pe suport hârtie/electronic, cât și prin sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, cu excepția în cazului în care ambii sunt înregistrați în Registrul RO e-Factura.

În situația în care atât furnizorul/prestatorul, cât și destinatarul sunt înregistrați în Registrul RO e-Factura, atunci factura se consideră comunicată către beneficiar atunci când este transmisă cu succes prin sistemul electronic RO e-Factura.

Transmiterea facturii pe suport hârtie/electronic va mai putea fi utilizată, în paralel, doar până la 30 iunie 2024 și doar în cazul în care furnizorul sau beneficiarul nu figurează încă în Registrul RO e-Factura.

Ulterior datei de 1 iulie 2024, rambursarea TVA va fi posibilă pentru entitățile stabilite în
9

România doar în baza facturii electronice. Primirea și înregistrarea de către destinatarul – persoană impozabilă stabilită în România a unei facturi emise de operatori economici stabiliți în România, în relația B2B, fără ca aceasta să fie trimisă prin sistemul electronic RO e- Factura constituie contravenție și se sancționează cu o amendă egală cu cuantumul TVA înscris în factură.

Exporturile de bunuri, livrările intracomunitare de bunuri etc., sunt exceptate de la obligația transmiterii facturii în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura.

Așadar:

 • –  În intervalul 1 ianuarie – 31 martie 2024, factura electronică se transmite în sistemul RO e-Factura în termen de 5 zile lucrătoare, de la data emiterii facturii, dar nu mai mult de 5 zile lucrătoare de la data de 15 a lunii următoare faptului generator, fără sancțiune;
 • –  În intervalul 1 aprilie – 31 iunie 2024, factura electronică se transmite în sistemul RO e-Factura în termen de 5 zile lucrătoare, de la data emiterii facturii, dar nu mai mult de 5 zile lucrătoare de la data de 15 a lunii următoare faptului generator. Nerespectarea prevederilor se sancționează de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru contribuabilii mari, de la 2.500 lei la 5.000 lei pentru contribuabilii mijlocii și de la 1.000 lei la 2.500 lei pentru ceilalți contribuabili;
 • –  De la 1 iulie 2024, factura electronică se transmite în sistemul RO e-Factura în termen de 5 zile lucrătoare, de la data emiterii facturii, dar nu mai mult de 5 zile lucrătoare de la data de 15 a lunii următoare faptului generator, factura pe suport hârtie sau în formatul clasic electronic nu mai sunt acceptate, singurele facturi acceptate fiind cele emise prin sistemul RO e-Factura. Nerespectarea prevederilor se sancționează de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru contribuabilii mari, de la 2.500 lei la 5.000 lei pentru contribuabilii mijlocii și de la 1.000 lei la 2.500 lei pentru ceilalți contribuabili.

  Întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar – Legea nr. 70/2015

  intră în vigoare la 15 zile de la data publicării în MO

  39. Sunt introduse noi plafoane pentru operațiunile de încasări și plăți în numerar:

 • ✓  încasări de la operatorii economici în limita unui plafon zilnic de 1.000 lei de la o persoană, iar magazinele de tipul cash and carry maxim 2.000 lei de la un operator

  economic;

 • ✓  plăți către operatori economici în limita unui plafon zilnic de 1.000 lei/persoană,

  dar nu mai mult de un plafon total de 2.000 lei/zi; plăți către magazinele de tipul

  cash and carry în limita unui plafon zilnic total de 2.000 lei;

 • ✓  plăți din avansuri spre decontare, în limita unui plafon zilnic de 1.000

  lei/persoană;

 • ✓  încasări și plăți în numerar de la o persoană fizică în limita plafonul zilnic de

  5.000 lei către/de la o persoană, până la data de 31 decembrie 2024 și 2.500 lei/persoană, începând cu data de 1 ianuarie 2025;

  Sunt interzise încasările/plățile fragmentate în numerar pentru facturile a căror valoare este mai mare de 1.000 lei și, respectiv, de 2.000 lei, în cazul magazinelor de tipul cash and carry. În cazul în care facturile depășesc plafonul de 1.000 lei/2.000 lei, atunci se poate încasa/plăti maxim 1.000 lei/2.000 lei în numerar, suma care depășește acest plafon putând fi achitată numai prin instrumente de plată fără numerar.

10

De asemenea, sunt interzise încasările și plățile fragmentate de la/către o persoană fizică, pentru operațiunile de încasări/plăți în numerar cu o valoare mai mare decât plafonul, precum și fragmentarea tranzacțiilor reprezentând cesiuni de creanțe sau alte drepturi, primiri ori restituiri de împrumuturi sau alte finanțări, dividende respectiv fragmentarea unei livrări de bunuri sau a unei prestări de servicii. Aceste prevederi nu se aplică în cazul în care sunt încheiate contracte de vânzare-cumpărare cu plata în rate cu aceste persoane fizice.

Operațiunile de încasări și plăți în numerar efectuate între operatorii economici și persoane fizice în calitate de asociați/acționari/administratori/persoane fizice reprezentând împrumuturi indiferent de natura și destinația acestora pot fi efectuate numai prin instrumente de plată fără numerar.

La sfârșitul fiecărei zile sumele în numerar aflate în casieria operatorilor economici nu pot depăși 50.000 lei. Sumele în numerar care depășesc plafonul se depun în conturile bancare ale acestor persoane în termen de două zile lucrătoare. Se admite depășirea acestui plafon numai cu sumele aferente plății salariilor și a altor drepturi de personal, precum și a altor operațiuni cu persoane fizice, pentru o perioadă de 3 zile lucrătoare de la data prevăzută pentru plata acestora.

Operațiunile de încasări și plăți în numerar între persoanele fizice, efectuate ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra unor bunuri sau drepturi, a prestării de servicii, precum și cele reprezentând acordarea/restituirea de împrumuturi, se pot efectua în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei/tranzacție, până la data de 31 decembrie 2024 și 5.000 lei/tranzacție începând cu data de 1 ianuarie 2025.

Încălcarea plafoanelor reprezintă contravenție și se sancționează cu amendă de 25% din suma încasată/plătită, respectiv deținută în casierie, care depășește plafonul stabilit de prezentul capitol pentru fiecare tip de operațiune, dar nu mai puțin de 500 lei.

Măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale

intră în vigoare la 15 zile de la data publicării în MO

40. Prin derogare de la prevederile art. 16 alin. (1) şi art. 28 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 22 alin. (2) din Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale, cu modificările şi completările ulterioare, contravenienţii sancţionaţi în baza prevederilor prezentei ordonanțe referitor la RO e-Sigiliu și RO e-Factura, ale Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport şi de abrogare a art. XXVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor

11

termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, nu beneficiază de posibilitatea achitării, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ.

PKF ECONOMETRICA S.R.L.

12